Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viamy-world-my-space my-world-my-space
2538 5734
2411 f431 500
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viastopme stopme
7780 14f4
Reposted fromtwice twice viastopme stopme
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viastopme stopme
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastopme stopme
... a ja nagle miałem dosyć tej piosenki (...) ludzi, którzy nie umieli żyć, miasta, które nie umiało nawet istnieć. I dziewczyny, która była gdzieś w tłumie, przez którą gotował mi się mózg, o którą bez przerwy biłem się sam ze sobą, o której nawet nie wiedziałem, czy mam dosyć jej, czy mam dosyć moich własnych durnych rozterek na jej temat.
— Kuba Żulczyk, Wzgórze psów, s. 532
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viastopme stopme
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaMerrry98 Merrry98
3935 61bf 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMerrry98 Merrry98
Reposted fromtoft toft viastraconyczas straconyczas

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMerrry98 Merrry98
4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viaMerrry98 Merrry98
Reposted fromnokturnal nokturnal viastraconyczas straconyczas
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastraconyczas straconyczas
6668 2ffb 500
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viastraconyczas straconyczas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl