Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
że mnie nie kochano, po prostu.
— M. Pawlikowska-Jasnorzewska "Ofelia"
Reposted fromosiaka osiaka viaaneth aneth
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viaaneth aneth
6458 1c51
Reposted frommslexi mslexi viaaneth aneth
5170 e967
Reposted fromxopolly xopolly viawwojtl wwojtl
9928 69c1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmissingx xmissingx
6133 e9a2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmissingx xmissingx
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxmissingx xmissingx
Reposted frombluuu bluuu viaxmissingx xmissingx
2866 a0a4
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viachrzrzrz chrzrzrz
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viastopme stopme
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viastopme stopme
Reposted fromshakeme shakeme viastopme stopme

May 15 2017

Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight vianieuciekaj nieuciekaj
3237 aeee
Reposted frommartynkowa martynkowa vianieuciekaj nieuciekaj
9801 fc0a 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieuciekaj nieuciekaj
4886 d404 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl