Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2019

Milczą. Teraz ani słowa, ani czyny. Teraz cisza.
— Świetlicki.
Reposted frommaliwa maliwa viatouchthesky touchthesky
Reposted fromdreamadream dreamadream viatouchthesky touchthesky
6078 5853
Reposted fromchocoway chocoway viatouchthesky touchthesky
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
3571 bd1c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
9043 b659
Reposted fromaletodelio aletodelio viawakemeupx wakemeupx
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx
8887 6c23
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8099 de4b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
5451 2d74
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaSkydelan Skydelan

June 20 2019

Ale czy był szczęśliwy? Myślę, że nie. On nigdy nie czuł absolutu szczęścia. Zawsze w głębi nosił ból. Myślę, że po naszym rozstaniu, na siłę starając się być szczęśliwymi, oboje nosiliśmy ból na zawsze. Niczego sobie nie tłumaczyliśmy, milczeliśmy, tylko na siebie patrząc. W totalnej ciszy. Rozmawialiśmy oczami, tak jak wcześniej, gdy oczami kochaliśmy się, będąc między ludźmi. Widziałam, jak jego spojrzenie mówi do mnie: dlaczego tak się stało, dlaczego tak postąpiliśmy? Miał w oczach nieludzkie nieszczęście.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
2337 ea69 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
3060 e5b4
Reposted frombrainless brainless viapozakontrola pozakontrola
6463 5b56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadunkellicht dunkellicht
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl