Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

6316 f1cb
Reposted fromawkwardx awkwardx
Reposted fromweightless weightless viasoftly softly
3902 594b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasoftly softly
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viatouchthesky touchthesky
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaxvou xvou
8010 7e05 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxvou xvou
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viaxvou xvou
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viatouchthesky touchthesky
2992 0f1a
Reposted fromdusielecc dusielecc viatouchthesky touchthesky
Reposted fromlaluna laluna viazapominanie zapominanie
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawkwardx awkwardx
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawkwardx awkwardx
5895 6dd1
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl