Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaseaweed seaweed
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaseaweed seaweed
6307 3b2d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaBalladyna Balladyna
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viaMenski Menski
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viadotkliwie dotkliwie
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viadotkliwie dotkliwie
9501 33fe
Reposted fromtragersim tragersim viadotkliwie dotkliwie
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viazapominanie zapominanie
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viazapominanie zapominanie

November 02 2018

Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
8066 ef13 500
Reposted fromunr-eal unr-eal
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viafreedomlover freedomlover
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove vialaparisienne laparisienne
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viazapominanie zapominanie
1126 cdcc 500
Remember me?
Reposted from4777727772 4777727772 viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl