Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viabrzask brzask
9404 96d0 500
Reposted frompesy pesy viabrzask brzask
1625 7e7d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
7112 8424
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabrzask brzask
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viabrzask brzask
4051 ec26
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
4219 4e44 500
5025 3aa7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask
0534 915d 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
2867 cc55
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viabrzask brzask
5806 b290
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
6870 47d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
3305 897c
5028 36a1
5935 c0ce
4923 1d03
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
9402 0b61 500
Reposted fromNajada Najada viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl