Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazapominanie zapominanie
6318 e22b
Reposted fromonlyman onlyman viazapominanie zapominanie
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vianosmile nosmile
Reposted fromnosmile nosmile vialaparisienne laparisienne
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
1675 51e8 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
9115 efba
Reposted frombrumous brumous viazavas zavas
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazavas zavas
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viazavas zavas
Reposted frombluuu bluuu viazavas zavas
3604 15e3 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viate-quiero te-quiero
9976 9106 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6502 6bbe
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
8022 8f17 500
Reposted frommakle makle viaxannabelle xannabelle
9719 0cc1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl