Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viazapominanie zapominanie
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viazapominanie zapominanie
9827 eaad 500
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viazapominanie zapominanie
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viazapominanie zapominanie

November 07 2018

Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaseaweed seaweed
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaseaweed seaweed
6307 3b2d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaBalladyna Balladyna
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viaMenski Menski
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viadotkliwie dotkliwie
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viadotkliwie dotkliwie
9501 33fe
Reposted fromtragersim tragersim viadotkliwie dotkliwie
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viazapominanie zapominanie
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl