Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx
2829 0711
Reposted frommslexi mslexi viaxmissingx xmissingx
3677 c232 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmissingx xmissingx
7534 2e6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmissingx xmissingx
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxmissingx xmissingx
5463 72e8
0998 4454
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawkwardx awkwardx
0913 b911

cinyma:

It’s all falling apart!
I’m erasing you, and I’m happy!
You did it to me first!
I can’t believe you did this to me.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaawkwardx awkwardx
9685 703e
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaawkwardx awkwardx
8927 ebb3
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawkwardx awkwardx
Reposted fromcouples couples viaawkwardx awkwardx
9159 a3a8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawkwardx awkwardx
3677 fb25
let me know
Reposted fromfelicka felicka viaawkwardx awkwardx
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viaawkwardx awkwardx
9099 ef66
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawkwardx awkwardx
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl