Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt viapozakontrola pozakontrola
8479 f431 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viapozakontrola pozakontrola
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianaska naska
Reposted fromshakeme shakeme vianaska naska
2948 b3e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianaska naska
7458 75ed 500
Reposted fromniiina niiina vianaska naska
0965 f743 500
Reposted frommoai moai vianaska naska
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viawakemeupx wakemeupx
4785 4b20 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
4955 0f81 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
9982 b987 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
2947 31a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
3535 ee33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
4064 7c5a 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
2041 36ce
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
9901 aff2 500
Reposted fromwelovekate welovekate viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl