Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viatouchthesky touchthesky
1119 0826 500
8021 9120 500
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viatouchthesky touchthesky
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viadotkliwie dotkliwie
Reposted fromFlau Flau viadotkliwie dotkliwie

January 29 2020

"Moja młodość pełna błędów

Serce pełne blizn

Głowa pełna lęków"

— szczytowanie
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl